ویژه نامهء اخبار افغانستان و تحلیل های سیاسی(بررسی های راهبردی)

Pendar News


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

خانواده رهزن کرزی و یاوه محمود کرزی در زمینه مقایسه آن با خانواده گاندی

اذهب الى الأسفل  پيام [صفحه 1 از 1]

Admin


Admin
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیداـ کالیفورنیا   
 خاوران
گزارشی زیرعنوان (باخروج امریکا، نفاق خانوادۀ حکمران رامتفرق میسازد) ، درشمارۀ اول جولای 2013 هفته نامۀ والستریت ژورنال بقلم تروفی موف به نشر رسیده است. برگردان فارسی گزارش، پس ازیک تبصره خدمت تقدیم می گردد.
درگزارش از زبان محمود کرزی، برادر ملیونر حامد کرزی مطالعه می فرماییدکه او حامد کرزی را با گاندی ونهرو مقایسه کرده، وخانوادۀ کرزی را موازی با دودمان گاندی ونهرو تلقی نموده، سزاوار ادامۀ قیادت در افغانستان میداند، تا همانند گاندی ونهرو که در استقرار دموکراسی درهندنقش عظیم داشتند، افغانستان رابه صلح وثبات و دموکراسی نایل گرداند.
این مقایسۀ خنده آور انسان رابیاد این مقوله می اندازد که (عقل بعضی ها درجیب شان میباشد)!، یعنی اگرجیبهای کسانی پُرشد، خود را عاقلتر از همه میپندارند. چون محمود کرزی وخانواده از پول حرام جیبهای خود را پر ساخته اند وده ها بلیون دالر را از پول کمکها دزدی کردند، فکر میکنندکه خانوادۀ کرزی شایسته ترین مردم افغانستان هستند، وکفایت زعامت افغانستان رادارند.
مردم افغانستان چشمان بینادارند، زعامت دوازده سالۀ حامد کرزی، برادران، خانواده وحواریون ویرا بخوبی مشاهده مینمایند، ودرک میکنندکه توجه جامعۀ بین المللی وکمکهای عظیم جامعۀ جهانی به هدر رفت وکارهایی که باید در امور انکشافی اقتصادی، صنعتی، زراعتی، امنیتی، ایجادشغل وفقرزدایی صورت میگرفت، تحقق نیافت. مردم هنوزهم ناآرام وسرآسیمه میباشند، وبهر سو فرار میکنند.
لهذاحامدکرزی ازهیچ جهتی باگاندی ونهرو قابل مقایسه نبوده، و خانوادۀ کرزی موازی باخانوادۀ نهرونمیباشد. گاندی ونهرو دو شخصیت کبیرملی وکارازماتیک بودندکه بادرایت وطن خودراآزاد ساختند، وچنان طرح هایی راعملی کردندکه هندوستان درمدت خیلی کوتاه دارای بزرگترین دموکراسی درجهان وصاحب اقتصاد بسیارپیشرفته شد. خانوادۀ نهرو باتقدیم شخصیتهایی چون اندیرا گاندی، راجیف گاندی و سونیاگاندی درعرصۀ سیاست، هند رابه مقام عالی درجهان رسانید. گاندی وقتاکه توسط یک هندوی افراطی به قتل رسید، از اویک جوره چپلک، یک عینک ویک عصا به میراث ماند.
ولی ازحامدکرزی وخانواده غصب بیست هزارجریب زمین وزارت دفاع درقندهار، شهرک عینو، تصرف فابریکۀ قندبغلان، فابریکۀ سمنت غوری، وطن گروپ گازشمال، ملیونهادالرغصب شده ازکابل بانک، چندین شرکت امنیتی، پولهای حرام سازمان سیای امریکا، سازمانMI6 انگلستان وحکومت آخوندی ایران بجامیماند.
گاندی ونهرو تفکر ملی داشتند وفقط ملت چندین قومی، چندین دینی وچندین زبانی هندوستان رادرنظرداشتندودرخدمت همه بودند درحالیکه کرزی بانداشتن وجهۀ ملی، مثل خان قبیله عمل میکندوبه جای تمسک به قانون، به جرگه وجرگه بازی دولت خودرامصروف ساخته وحل مسایل ملی رادرحلقۀ تنگ خانواده وقوم جستجومی نماید، به انتخابات وانتقال قدرت بصورت قانونی ومسالمت آمیزباور ندارد. خودش، خانواده اش وهمکارانش که شریک منافعش میباشند ازهمین حالاتلاش دارندبااستفاده ازهرطریق ممکن، قدرت رادر خانوادۀ کرزی حفظ بدارند. سراستوارداشتن ثروت سرشاربادآورده اطمینان دارندبه ادامۀ قدرت خوددست مییابند. اینهم برگردان گزارش:
*    *    *    *
دریک صحنه که درسراسرافغانستان نظیرآن دیده میشود، بزرگان عمامه دارقومی، یکی پس ازدیگری ازخونریزی، تجاوزواختلاس در ریاست جمهوری کرزی شکایت داشتند. یک ملای پرریش باتعجب اظهارکرد: کرزی حتادرقندهارسه نفردوست ندارد. میزبان جلسه با کنایه بیان داشت که اودوستانش رانمیشناسد، شایدبجزخانم وپسرش کس دیگری نباشد! میزبان جلسه حشمت کرزی پسرعموی حامد کرزی بود، محل جلسه قریۀ کرز، خانۀ پدری رئیس جمهور، شاملان جلسه کلانهای قومی بودندکه درنزدیکی آرامگاه پدرکرزی گردآمده بودند.
این نوع ناخوشنودیهای آشکاردرقریۀ کرزدرقندهار، نشاندهندۀ عمق مشکلاتی میباشدکه کرزی دربهارسال آینده دربهارسال آیندۀ در انتقال قدرت به آن مواجه میباشد. اگرانتخابات درزمان معین درماه اپریل صورت گیرد، مردم فکرمیکنندکرزی تلاش میورزدشخص اعتمادی ویابرادرخود، قیوم کرزی رابقدرت برساند. ازهمین حالا بعضی حواریون کرزی به اقداماتی آغازکرده اندکه دورۀ کاراورابه نام (منافع ملی) تمدیدبدارند. بسیاری ازمخالفان بشمول جنگسالاران پرقدرت که ازکرزی درانتخابات گذشته حمایه کرده بودند، تعهد نموده اندآن اقدام راخنثی بدارند.
خانوادۀ کرزی درهمکاری هم در2009انتخاب دوبارۀ اوراممکن ساختند. این باراختلاف درونی مانع هرنوع تلاش دستجمعی خانواده میگردد. اختلاف داخلی درخانواده که به بیرون ازمحیط خانواده درز کرده، برزندگی سیاسی شهرقندهاروحومه که پایگاه وگهوارۀ طالبان میباشد، سایه افگنده است. ستیزدرخانوادۀ کرزی هم بخاطر مفقودی دههاملیون دالرنقد وهم بخاطرظهوربخش رقیب خانواده به رهبری حشمت کرزی، پسرعموی کرزی که بحیث یک مرکزقدرت بدیل درقندهارتبدیل شده، ایجادگردیده است. بسیاری بازیکنان درامۀ شکسپیرنمای خانوادۀ کرزی یاشهروندان امریکااندویااجازت اقامت دایمی رادرآنجادارند.
احمدضیامسعودمعاون پیشین ریاست جمهورواکنون رهبرمخالفین اظهارداشت: (چسان مردم انتظارداشته باشندکه خانواده ایکه قادرنمی باشددربین خودصلح وثبات برقرارکند، درافغانستان صلح وثبات بیاورد.) یک ماموربلندمقام نزدیک به کرزی گفت وی اطمینان داردکه خانواده تازمان انتخابات راهی برای حل اختلاف خودپیدا مینماید.
انتخابات مشروع وشفاف برای افغانستان خیلی بااهمیت میباشد. در حالیکه قوای امریکاوناتوازافغانستان خارج میگردد، دست اندازی و سوءاستفاده ازرأیها، کشوررابه شکست مواجه ساخته وطالبان را تشویق میکندوکمکهای جهانی رابه خطرمی اندازد. فیضی سخنگوی کرزی بیان داشت که رئیس جمهورکدام کاندیدی نداردومتعهداست که انتخابات آزادانه صورت گیرد. محمودکرزی برادررئیس جمهور استدلال مینمایدکه خانوادۀ کرزی سزاواراست که درقدرت باقی بماندزیراخانوادۀ کرزی باسلسلۀ گاندی ونهرو همسان وموازی بوده، میتواندنقش بزرگی دراستحکام دموکراسی بازی نماید، چنانچه سلسلۀ نهروبه چنان هدفی درهندتوفیق یافت. وی افزود: (این مفکوره که یک خانواده بصفت خانوادۀ سیاسی درپیوندبامردم درآسیا و امریکاعرض وجودمیکند، یک موضوع غیرعادی نمیباشد. مردم درک کرده اندکه کرزی پول شانرانگرفته، فاسدنمیباشد، کسی را زندانی نساخته، ماآن قسم مردم نیستیم، مامتمدن هستیم)!
محمودکرزی بصفت یک تاجرکه به انتخاب دوباره کرزی پول مصرف کرده، اینباربخاطرانتخاب قیوم کرزی مجالسی راباسران اقوام دایرمیسازد.
قیوم که اجازۀ اقامت دایمی رادرامریکا دارد و درافغانستان زندگی میکند، هنوزنامزدی خودرااعلان نکرده است. محمودکه یک شخص کلیدی درقندهارمیباشد، اخیراًشهروندی امریکایی خودرامستردنمود وبیان داشت که وی نامزدریاست جمهور نیست، امادرصورتیکه قیوم کرزی خودرانامزدنسازد، اوخودش را نامزد میسازد.
برخی مامورین امریکادرمورداحمدولی کرزی گفتنداومتهم بودکه قسمت زیادقاچاق موادمخدر رادرکنترول خودداشت، رئیس شورای ولایتی قندهاربود، قدرت زیاددرجنوب داشت وگروهی ازملیشه ها رارهبری میکرد، روزانه شماری ازعارضان رامیدید، وزمانی صاحب یک رستوران درشیکاگو بود. تمام این چیزهادرماه جولای2011 زمانیکه وی بقتل رسید، خاتمه یافت. قتل احمدولی هنوزهم درهالۀ ازشک قراردارد، باقتل احمدولی، دسیسه های پنهان درداخل خانواده عیان گردید. رئیس جمهوربرادراندردیگرخودرابنام شاه ولی کرزی بجای احمدولی گماشت. شاه ولی یک انجنیرکتابی است که ندرتاً درمیان مردم ظاهرمیشود، هنوزکاری نکرده که نشان دهدجای خالی برادرمقتول خودراپرکرده است. حشمت کرزی اظهارداشت: (شاه ولی یک شخص معصوم بوده به اینکارساخته نشده، آمادۀ کارهای اجتماعی نمیباشد، تاج کلان خانواده برسراوبصورت تحمیلی گذاشته شد.)!
تازمان قتل برادرش، شاه ولی کرزی دریک پروژۀ انکشاف خانه سازی درقندهاربنام عینومینه بصفت انجنیرکارمیکرد، دسترسی به ثروت عینومینه آتش خشم رامیان شاه ولی ومحمودبرافروخت. محموداین پروژه رادهسال پیش براه انداخت وسرمایه گذاران را جمع نمودتادرپروژه که درآنزمان یک زمین خارۀ دولتی بود، سر مایه گذاری نماید. این پروژه باداشتن شبکۀ سرکها، جاده های سر سبز، فواره های همانندفواره های شهرروم، دریک ساحۀ20هزار جریب زمین اعمارشده که درافغانستان یک پروژۀ بیمثال میباشد، و شباهت به شهرهای امریکادارد، نه به کوچه های تنگ وخانه های گلی شهرقندهار. روزانه شماری ازمردم به تماشای شهرک عینومی روند وازمناظرآن عکاسی مینمایند.
شاه ولی که شهروندامریکامیباشد، سهمی درپروژۀ عینونداشت، او محض کارمندپروژه بودوماهانه شش هزاردالرحقوق دریافت می کرد. مرگ احمدولی همه چیزراتغییرداد. به باوربسیاری ازشاهدان، همینکه شاه ولی بصفت بزرگ خانواده ازطرف رئیس جمهورکرزی تعیین شد، سعی بلیغ بخرج دادتاپروژۀ عینوراتصرف کند. بزورتفنگ کارمندان وفاداربه محمود راازدفتر کشیدومحاسبان پاکستانی راکه بخاطربررسی حسابی استخدام شده بودند، توهین نمود. محمودوسر مایه گذاران دیگرشهرک عینو ادعامیکنندکه پنجاه وهفت ملیون دالرپروژه گم است وبسیاری ازپول ذخیره بحساب شخصی شاه ولی انتقال داده شده است. آنهامیگویندزمانیکه احمدولی بصفت مدیر معاشگیر پروژۀ عینوخدمت میکرد، ملیونهادالررادربدل تهیۀ موادبه قیمت بلندومتورم بنام شرکتهای خودازپروژۀ عینواستفاده برده بود.
حامدهلمندی که بیست درصد درپژوژه سهم داردودرانکشاف پروژه نقش مرکزی بازی کرده، بیان داشت: (شاه ولی کرزی هیچوقت اسنادحسابی رادراختیارماقرارنمی داد، طوری سیستم حسابی راتنظیم کرده بودکه ماازدرآمدومصارف چیزی نمی دانستیم.) محمودکرزی گفت: دزدیهای عظیم درپروژه وجودداشت.
شاه ولی به تقاضاهای مکررما (خبرنگارمجله) بخاطریک نشست ویا تبصره برموضوع جواب نداد، ولی دربرابرنشرخبر واکنش نشان داد وطی یک ایمیل به وکیل خانوادۀ کرزی درماه می2012گفت: (مبلغ موردبحث به مردم قندهارتعلق داردکه درزیربنای پروژۀ عینو مصرف نموده اند، یک پول هم ضایع نشده، وقتیکه من مسئولیت را بدوش گرفتم، پروژه درحال سقوط وورشکستگی قرارداشت، ازقرار دادیهاوبانکهاقرضدار بود. تمام قرضهاپرداخته شدوپروژه نجات یافت.) یک دوست نزدیک شاه ولی، سیدجان کاریزوال رئیس شورای ولایتی قندهارگفت: (هیچگونه ناسازگاری منافع میان شاه ولی ومحمودکرزی وجودندارد، مشکل شهرک عینوماههاپیش حل شده است.)
به باوررئیس بانک مرکزی افغانستان، نورالله دلاوری، مشکل شهرک عینوادامه دارد، (شماری ازسرمایه گذاران شهرک عینودربانک حساب داشتند، آنهاگروهی رااستخدام کردندتامدیریت شهرک رابه دوش بگیرد. گروه دربانک حساب بازکردوقسمتی ازپول به حساب آنهاانتقال یافت که اینکارمشکل آفرین شد.) دلاوری افزوداوبه بانکهای تجارتی هدایت دادتاپولهای انتقال شده رامنجمدساخته و موضوع ازطریق مراجع قانونی وحقوقی حل ساخته شود.
رئیس جمهورکرزی تاکیدداشت تامشکل ونزاع درداخل خانواده محدودنگهداشته شود. دراول قیوم سعی نمودمیان شاه ولی ومحمود سازش صورت گیرد، وقتی قیوم دراقدامش توفیق نیافت، ازقندهار دوررفت. دراخیر2012رئیس جمهورشخصاًواردموضوع شدوبقندهار پروازنمودتامشکل راحل کند. (یک اعتمادی خانوادۀ کرزی بنام محمدعمرکه درگذشته تلویزیون واعلانات تجارتی قیوم راتنظیم می کردوشهردارقندهاراست، گفت رئیس جمهورهدایت دادکه اگر مشکلی وجودداشته باشدبهترآنست تابه حکومت محول ساخته شود. مانظردادیم تاموضوع درداخل پروژه باقی بماند. محمدعمرافزودکه هردوطرف درپیشبردپروژه نقش کلیدی داشته اند. شهردارقندهار گفت درحالیکه شهرک عینوبه سه هزارخانواده مسکن تهیه نموده، یک برهم مالیۀ شهرداری قندهارراکه یک ملیون باشنده دارد، می پردازد. شهرک عینودرمقایسه با نوی ویاله که درجوارآن موقعیت داردودرآن کارهای غیرقانونی صورت میگیردوباطالبان همکاری می شود، یک جای امن میباشد.
بدون اتهام مفقودی ملیونهادالر، شهرک عینوبه مشکلات مواجهست نمیتواندبه قراردادیهاوتهیه کنندگان موادساختمانی بوقت وزمان معین پرداخت کند، دارای نقدۀ پروژه دربانک درماه جون14هزار دالربود، درحالیکه بدیهی آن بالغ بربیش ازهفده ملیون دالرمیباشد.
آقای هلمندی مالک قسمتی ازشهرک عینوگفت ما دروضع بدی قرارداریم، عینوزندگی من است، این شرکت طفل من است، نمی خواهم درپیش چشمانم سقوط نماید، این موضوع قلب مراشکسته!
محمودادعامیکندکه بخاطرشکست بن بست موجود، وی قراردادی راامضاکرده که برادرش شاه ولی در20درصدشهرک شریک ساخته است. شرکت دادن شاه ولی درشهرک عینونگرانی سایرسرمایه گذاران رابرانگیخت. هلمندی گفت قانون دانان به وی مشوره داده اندکه درشرایط موجوددادن سهم به شاه ولی جرم محسوب میشودو شکل رشوت رادارد. هلمندی افزودوی هیچگاه کارخلاف وغیر قانونی نمیکند.
خاکریزوال ادعامینمایدکه چهارتاپنج سال دیگربه رئیس جمهور داده شودتاوی وقت پیداکندمارابه انتخابات قادرگرداند. خانوادۀ کرزی یک خانوادۀ برجسته بوده درقندهارازحمایت بزرگ برخوردارمیباشد.
نزاع میان شاه ولی ومحمود، یک قسمت رقابت سه ضلعی راتشکیل میدهندکه قندهاررابه لرزه انداخته است. شکاف دیگرمیان برادران رئیس جمهوروبخش رقیب خانواده برهبری حشمت کرزی ادامه دارد. پایگاه حشمت یک قلعۀ ترس آوردرقریۀ کرزواقع شده که روزانه اشخاص ونمایندگان قبایل را درآن ملاقات میکند. حشمت که سیگار پُف میکندوکافی مخصوص مینوشد، پس ازقتل احمدولی بصفت یک رهبرمخالف درمنطقه ظهورکرد. حشمت قدرت خودرا درمیان قبیلۀ پوپلزایی که طایفۀ کرزی بدان مربوطست نشان داد. حاجی احسان نورزی یک رئیس پیشین شورای ولایتی قندهاراظهار داشت قبیلۀ پوپلزایی بسیارازشاه ولی ناراض میباشند، بهمین خاطربه حشمت روآورده اند. حاجی احسان درزمان احمدولی معاون شورای ولایتی بودکه شوراراپس ازاحمدولی اشغال کرد. درماه فبروری خاکریزوال اقدام به رهبری کردکه ازجانب برادران کرزی پشتیبانی شدوحشمت کرزی درعقب حاجی نورزی ایستاده است.
درجریان یک جلسۀ توفانی درهمان ماه هردوجانب یکدیگررابه استفاده ازخشونت بخاطربدست آوردن هدف شان متهم کردند، وقتا که وکلای شورای ولایتی جلسه راتحریم کردند، خاکریزوال دفتر رئیس شورای ولایتی رااشغال نمود. طرف حاجی نوروزکه ازجانب حشمت حمایت میگردید، این تغییررانپذیرفتندوازاشتراک درشورای ولایتی اباورزیدندوشورا راازنصاب انداختند.
پس ازچندهفته مقامات قندهارحشمت رابه غصب زمینهای دولتی متهم ساختندکه درآن خانه هایی اعمارکرده به قراردادیهای امریکا به کرایه داده است. حشمت بارد هرگونه خطاکاری گفت این اتهام علیه اوانگیزۀ سیاسی دارد، (آنهامیخواهنددهن مرابسته نمایند، همه می دانیم نظام فاسداست، اینراهم میدانیم که رژیم درحال سقوط است.) /
(منتشرۀ هفته نامۀ امیدشماره 954 مورخ 26 سرطان1392 برابربا 17جولای 2013)

خواندن مشخصات فردي http://pendar.usersboard.net

بازگشت به بالاي صفحه  پيام [صفحه 1 از 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد